Római kori romkert
Remains of a Roman Garden
Ruinengarten aus der Römerzeit
Древнеримский археологический парк
Az Attila utca végén levő romkert egy I. század végén épült, római villa maradványa. Már akkor hideg és meleg vizes medencéje is volt. Alapterülete több mint 1 000 nm. Egy pályázat révén 2011-ben látogathatóvá tették és új funkciókkal bővítették. Új térburkolaton körbe lehet sétálni a parkosított területet, játszóteret, információs táblákat, kerékpáros beállót és illemhelyet is létesítettek.
.
EGREGYI MÚZEUM

Ugyanitt, a romkert mellett 2015. októbere óta működő, újonnan létesített múzemban látható állandó tárlat leletei széles időintervallumot ölelnek fel: a kiállítás Krisztus előtt 6 ezertől indul s a középkorral zárul.

A tizenhárom vitrin közül az első tárló az újkőkort mutatja be, az első telepesek ugyanis régészetileg dokumentálhatóan ekkor, azaz a Krisztus előtti 6. évezredben jelentek meg Egregyen. Ezt bizonyítják a feltárt kőeszközök, kerámiatöredékek.

Néhány lépést téve a bronz-, a kora- és a középső, valamint késői vaskor leletei – kerámiák, urnák, ékszerek és testpecsétlők – előtt, átlépünk a római korba, amiről öt vitrin tanúskodik.

A Hévízi-tó iszapjából előkerült pénzérmék bizonyítják: a rómaiak nemcsak ipari célokra használták a tavat, hanem gyógyhelyként is, már kétezer évvel ezelőtt. Megismerkedhetünk továbbá a római építészettel, a felhasznált építőanyagokkal, s találunk itt oltárköveket is.

Egy különálló helyiségben római kori villák rekonstruált képeit tekintheti meg az érdeklődő, köztük a múzeum melletti villa rusticáét is. Az ilyen jellegű épületegyütteseket a római korban jellemzően a leszerelt katonák kapták, nemesi adományként. Az egregyi alaprajzon felfedezhetőek egy melegvizes római fürdő tartóoszlopai s későbbről egy Mithrasz-oltár. A vitrinekben pedig mozaikdarabok, üvegablak töredékek, két rézfigura és egy, a maga nemében pártalan, aprócska őzfigura mesél a múltról. Egyes szakértők úgy vélik: egy, a villagazdaságban élő patrícius gyerekének volt a játékszere, amit bronzból öntöttek ki egy minta alapján a késő császárkorban. Mások azt mondják, az őzike egy sírba helyezett totemállat volt.

A népvándorlás koráról övcsatok, díszek és kerámiák tanúskodnak, s a 9. századból ránk maradt egy boszorkány csontváza is. A Hévíz-dombon feltárt népvándorláskori település egyik különleges jelensége egy házba temetett 23-30 év körüli nő, akitől minden bizonnyal félt a falu közössége. A köré rakott tárgyak – például egy „varázsfüvek” tárolására szolgáló tégely s egy füstölő – különös foglalkozására utalhatnak, s arra, hogy boszorkánynak tartotta a közösség. Ezt bizonyítja, hogy, miután a szokatlan pózban – mindkét karját behajlították a vállához, lába kissé terpeszben, békaállásban volt – levő testet elhelyezték a padlón, szétbontották a házát és földdel temették be. A szakértők feltételezik: a nő a vámpírizmus elleni praktikák áldozata lett.

Korok és Borok Múzeum
8380 Hévíz, Egregy városrész
Tel.: 30 / 225 6940
Nyitva tartás: hétfő-szombat: 10:00-18:00 vasárnap: 10:00 – 16:00

At the end of the Attila Street we can find an open air museum of ruins which is a Remain of a Roman Villa built in the first century. It already had pools filled with cold and warm water back then. Its basic area reaches more than 1 000 square meter. It was rebuilt to be suitable for visitors and improved with new functions through a tender in 2011. On the new revetment we can walk around the landscaped area; information boards and restrooms were also set up.

Museum of EgregyThe artefacts of the permanent exhibition in the newly established museum of Egregy, operating since October 2015, cover a wide time interval: the exhibition starts from 6,000 BC and ends with the Middle Ages.

The first of the thirteen exhibition cases presents the New Stone Age, because it can be archeologically recorded that the first settlers appeared in Egregy then, i.e. in the 6th millennia before Christ. This is demonstrated by the excavated stone tools, pottery fragments.

Making a few steps, in front of the findings of the Bronze Age, the Early, the Middle and the Late Iron Age – potteries, urns, jewelleries and body stamps – you step over to the Roman Ages, to which five display cases bear witness.

The coins unearthed from the mud of Hévíz Lake prove: the Romans used the lake not only for industrial purposes, but also as a health resort as far back as two thousand years ago. You can also get acquainted with the Roman architecture, the building materials used, and you can also find altar stones here.

In a separate room, those who are interested can view the reconstructed images of Roman villas, including the picture of the Villa Rustica situated next to the museum. In the Roman period, buildings of this kind were typically given to veteran soldiers as a noble gift. In the ground plan of the building in Egregy, you can observe the pillars of a Roman hot water bath and also a Mithras altar from a later era. Mosaic pieces, glass window fragments, two copper figurines and a tiny roe deer figurine, which is unique in its kind, tell about the past in the exhibition cases. Some experts believe: it was the plaything of a patrician’s child living in the villa rustica and it was cast in bronze on the basis of a model in the late imperial era. Others say that the roe deer was a totem animal placed in a tomb.

Belt buckles, ornaments and potteries bear witness to the Migration Period, and also the skeleton of a witch from the 9th century survived. One of the unique phenomena of the settlement excavated in the Hévíz Hill is a 23-30 years old woman buried in a house, of whom the community of the village was certainly afraid.  The objects placed around her – such as a jar for storing “magic herbs” and an incense – can refer to her particular profession, and to the fact that the community regarded her as a witch. It is proven by the fact that after the body was placed in an unusual posture – both arms were bent to her shoulders, her legs slightly astride, in frog position – on the ground, the house was demolished and covered in soil. The experts presume: the woman was the victim of practises against vampirism.

The museum of Egregy is open from 10.00 am to 6.00 pm from Monday to Saturday, 10.00 am to 4.00 pm on Sunday.

Der sich am Ende der Attila Straße befindende Ruinengarten, der der Rest einer römischen Villa ist, wurde Anfang des I. Jahrhunderts errichtet. Er verfügte bereits damals über ein Kalt- und über ein Warmwasserbecken. Seine Grundfläche beträgt mehr als 1 000 Quadratmeter. Mit Hilfe eines Projekts wurde er mit neuern Funktionen erweitert und kann ab 2011 besucht werden. Auf dem neuen Flächenbelag kann das Gelände, wo ein Park angelegt und Informationsschilder bzw. eine öffentliche Toilette aufgestellt wurden, begangen werden.

 Museum Egregy

Die Funde der Ausstellung des 2015 neu errichteten Museums umfassen einen langen Zeitraum: von 6000 v. Chr. bis zum Mittelalter.

Die erste von den dreizehn Vitrinen stellt die Jungsteinzeit vor, als sich die ersten Siedler vor 8.000 Jahren in Egregy niederließen. Davon zeugen die Funde an Steinwerkzeugen und Keramikscherben.

Neben Fundstücken aus der Bronze-, der frühen, der mittleren sowie der späten Eisenzeit, dokumentiert die Ausstellung in fünf Vitrinen die Zeit der Römer.

Im Schlamm des Hévízer See gefundene Münzen beweisen: der See wurde von den Römern schon vor 2.000 Jahren nicht nur für Alltagsarbeiten wie die Lederverarbeitung, sondern auch zum Baden genutzt. In den Vitrinen sind Beispiele römischer Architektur, verwendeter Baumaterialien sowie Altarsteine zu sehen.

Ein eigener Raum zeigt Bilder rekonstruierter römischer Villen – darunter auch die Villa Rustica neben dem Egregyer Museum. Die Gebäude wurden für römische Soldaten, die altersbedingt aus der Armee ausschieden, errichtet. Auf dem Egregyer Grundriss sind die Tragpfeiler eines römischen Warmwasserbades und ein Mithras-Altar aus späterer Zeit zu erkennen.

In den Vitrinen sind Mosaikstücke, Fensterglasfragmente, zwei Kupferfiguren – und eine einzigartige, winzige Rehfigur ausgestellt. Fachleute glauben, dass es sich dabei um ein Spielzeug eines Patrizierkindes handelte. Die Figur wurde in der späten Kaiserzeit aus Bronze gegossen. Andere Wissenschafter gehen davon aus, dass es sich um ein Totemtier handelt, das einem Grab beigelegt worden war.

Die Zeit der Völkerwanderung dokumentieren Gürtelschnallen, Schmuckstücke und Keramiken – sowie die „Hexe” aus dem 9. Jahrhundert. Eine Besonderheit der auf dem Hévízer Hügel offengelegten Siedlung war der Skelettfund einer 20 bis 30-jährigen Frau. Experten glauben, dass die Dorfgemeinschaft große Angst vor ihr hatte. da ihr Körper in einer ungewöhnlichen Position auf dem Boden platziert war: beide Arme eingeknickt, die Beine in Grätschstellung, was auf Praktiken zur Bekämpfung von Vampirismus hinweist. Ihr Haus war abgerissen und mit Erde bedeckt worden.

Das Egregyer Museum ist von Montag bis Samstag von 10–18 Uhr, Sonntag von 10 – 16 Uhr geöffnet.

Археологический парк в конце улицы Аттила – это часть римской виллы, сохранившейся с конца I в., где были бассейны с холодной и горячей водой. Основная территория – более 1000 кв.м. Состоявшийся в 2011 г. конкурс дал возможность увидеть виллу и погулять по обустраивающейся территории, где уже поставлены информационные доски и туалеты.
Музей в Эгредь

Вновь созданный и действующий с октября 2015 года музей в Эгредье предлагает постоянную экспозицию, археологические находки которой охватывают широкий временной интервал с шестого тысячелетия до нашей эры, вплоть до средневековья.

Первая из тринадцати витрин демонстрирует новый каменный век, так как археологически документировано, что с тех пор появились первые поселенцы в Эгредье, в шестом тысячелетии до нашей эры.  Это доказывается обнаруженными каменными орудиями, фрагментами керамики.

Проходя мимо находок эпохи бронзы, раннего-, среднего- и позднего периодов железного века (керамики, урны, ювелирные изделия и штампы для тела) мы перейдем в римскую эпоху, о чем свидетельствуют пять витрин.

Монеты, обнаруженные в грязи Хевизского озера доказывают: римляне использовали озеро не только для промышленных целей, но и в качестве курорта, уже два тысячи лет назад.

 

Здесь можем познакомиться с римской архитектурой, с примененными в то время строительными материалами, даже здесь выставлены алтарные камни.

Посетители могут посмотреть в отдельном помещении реконструированные изображения римских вилл, в том числе вилли «Rusticae», развалины которой находятся рядом.  Архитектурные комплексы такого типа получили, как правило, демобилизованные солдаты Римской эпохи, в качестве дворянского пожертвования. На плане основания этой вилли можно обнаружить колонны римской купальни с горячей водой и более поздний алтарь-Митры.

В витринах куски мозаиков, фрагменты оконного стекла, два медные фигурки и одна, в своем роде необыкновенная крошечная фигурка косули говорят о прошлом. Некоторые эксперты считают, что эта была игрушкой ребенка патриция. Бронзовая отливка была изготовлена на основе образца, в конце поздней имперской эпохи. Другие говорят, что фигурка косуля была помещена в могилу в качестве тотемного животного.

Из эпохи великого переселения народов остались пряжки, украшения и керамики, а также скелет ведьмы из девятого века.  Одним из уникальных явлений эпохи переселения народов, открытых на холме Хевиза  является женщина около 23-30 лет, кто была похоронена во своем доме, и которой наверника боялось общество деревни. Расположенные  вокруг ее объекты — например, банка для хранения “магических трав” и кадило – могут ссылаться на ее странную профессию, и на то, что ее считал коллектив ведьмой. Также это доказывает, что после размещения тела на полу в необычной позе (оба руки  были согнутыми к плечам, ноги расставлены в позе лягушки), затем  дом разобрали и все засыпали почвой. По мнению экспертов женщина стала жертвой действий, направленных против  вампиризма.

Музей в Эгредье ждет посетителей в будние дни,  с понедельника до Воскресенье с 10:00 до 18:00 часов.

Exhibition_area_21w15MillenniaofHévízDSC_0416_1

A hévízi Római rom kertA hévízi római romkert

A római romkert játszótereA hévízi római kori villa

Római kori villa maradvány HévízenHévíz, Római kori rom kert